مونو آمونیوم فسفات

معرفی محصول

کاربرد مونو آمونیوم فسفات
این ماده در صنعت کشاورزی به عنوان کودهای شیمیایی مورد مصرف قرار میگیرد و یکی از کودهای بسیار مهم در این صنعت است. برای یک گیاه سه عنصر حیاتی وجود دارد که مونو آمونیوم فسفات به دلیل دارا بودن فسفر و ازت دو جزئ اصلی از این سه عنصر حیاتی را داراست. چون مونو آمونیوم فسفات محلول در آب است درصورت وجود رطوبت مناسب در خاک به سرعت حل میشود و موجب تقویت رشد گیاه میگردد.
مصارف غیر کشاورزی: پودر خشک این ماده شیمیایی در کپسول های آتش نشانی در منازل، مدارس و ادارات وجود داردو به سرعت موجب خاموش شدن شعله های آتش میشود

 

 

 

خواندن 165 دفعه